طراحی یک مبدل باک

در این نوشته سعی می کنم مراحل طراحی مبدل باک را از ابتدا توضیح دهم. بیشتر نوشته های فارسی در اینترنت به خوبی روش های طراحی مبدل و نحوه انتخاب قطعات را توضیح نداده اند که من سعی می کنم این مسائل را تا حدودی شرح دهم.